Privacy disclaimer

Privacy policy of Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw

This privacy policy explains how Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw (hereinafter referred to as 'Circuscentrum') handles the personal data of its customers, users (natural persons) and all other natural persons who are in contact with Circuscentrum. Personal data means any form of information that allows you, directly or indirectly, to identify yourself as a natural person.

Circuscentrum attaches great importance to the protection of your personal data and fully respects your privacy. Circuscentrum therefore handles and protects your personal data in a lawful, proper and transparent way. When processing your personal data, Circuscentrum evidently complies with the law, i.e. from 25 May 2018 the European Data Protection Regulation No. 2016/679 of 27 April 2016 (better known as the General Data Protection Regulation or the 'GDPR') or any other legislative act that amends it.

More information on the protection of personal data can be obtained from the Belgian Commission for the Protection of Privacy, from 25 May 2018 called the Data Protection Authority.

To whom is this privacy declaration meant?


This privacy statement applies to all our current and former members, participants in activities, persons who show or have shown interest in our activities, services or products, customers and prospects, suppliers.

Data controller

Circuscentrum (Dok Noord 4F 001, 9000 Ghent (Belgium), enterprise number 0475.485.684, info@circuscentrum.be, phone +32 (0)9 233 85 89) is the controller of your data.

Circuscentrum is the organisation that is accountable to the Data Protection Authority for the processing of your personal data. Circuscentrum determines the purposes for which your personal data are processed as well as the means used and the processing characteristics.

Circuscentrum may use specialised service providers to process your personal data on behalf of Circuscentrum and in accordance with Circuscentrum's instructions in accordance with this privacy policy. Only the personal data that are strictly necessary will be passed on to these service providers (hereinafter referred to as 'Circuscentrum's processors').

What personal data do we process?

Personal data are processed by Circuscentrum for the following purposes and on the following legal grounds:

 • member administration and service provision to circus schools
 • provision of services to circus artists and companies
 • participation in activities of Circuscentrum (whether or not paying) (e.g. training initiatives, master classes, information sessions, consultation moments)
 • contractual and freelance cooperation in connection with our activities
 • sending invitations concerning our own activities
 • sending digital newsletters about our own activities and activities from the circus field
 • the quarterly magazine CircusMagazine
 • conducting research and studies (whether or not statistical) regarding the Flemish circus field
 • obtaining subsidies from the government

Insofar as the processing of personal data takes place on the basis of consent, you always have the right to withdraw the consent given.

For the above purposes, we may ask and/or process the following personal details from you:

 • Personal identification data: surname, first name, address
 • Additional contact details: telephone number, e-mail address
 • Identity data issued by the government: identity card number, National registry number
 • Personal details: date of birth, place of birth, gender, nationality
 • Financial details (including account number, payments, etc.)
 • Education and training
 • Presence
 • Visual material and footage

We only collect personal data that you provide to us yourself in different ways (e.g. registration forms, completion and contact forms on our website, personal/telephone/email contact, ...).  We do not collect personal data via other organisations or persons, with the exception of the information received from affiliated circus schools and organisations (in connection with sending CircusMagazine).

We use the collected data only for the purposes for which we have obtained the data. Circuscentrum does not process data revealing your racial or ethnic origin, or your political opinions, your religious or philosophical beliefs, your membership of a trade union, your health or life data or data concerning your sexual orientation, or genetic or biometric data.

Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf

Bovenvermelde gegevens moeten, indien van toepassing, door u verstrekt worden om lid/abonnee te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van Circuscentrum.

Indien u deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Circuscentrum, kunnen beelden genomen worden die in de communicatiekanalen van Circuscentrum kunnen verschijnen. Indien u vindt dat uw afbeelding zonder uw toestemming door Circuscentrum wordt gebruikt, kan u ons dat melden via een simpele mail naar info@circuscentrum.be. Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.

Voor onze digitale nieuwsbrief gebruiken we de diensten van MailChimp. Door u als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrief, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (verwerkers/ontvangers)

Circuscentrum behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van zijn opdracht. Circuscentrum kan uw gegevens toezenden aan organisaties waar zij rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden is.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Circuscentrum gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting)
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur
 • het uitbetalen van lonen (sociaal secretariaat)
 • het verzekeren van onze deelnemers en vrijwilligers
 • het verzenden van de digitale nieuwsbrief (MailChimp)
 • het grafisch opmaken van CircusMagazine
 • het versturen van CircusMagazine (drukkerij Graphius, Oostakker)
 • het opvolgen en controleren van onze financiën (boekhoudkantoor, revisor)

Circuscentrum kan uw persoonsgegevens delen met de volgende externe partijen als ontvanger:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze koepel (circusateliers, circusgezelschappen, circusfestivals)
 • Partners waarmee Circuscentrum in samenwerking activiteiten organiseert (bv. Kunstencentrum Vooruit, Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Dommelhof/Theater op de Markt, Cirkus in Beweging, Mooss vzw, …)
 • Externe opleiders/trainers/artiesten van vormingsactiviteiten georganiseerd door Circuscentrum
 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Circuscentrum kan persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Circuscentrum zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Circuscentrum, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, zijnde 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Circuscentrum.

Buiten deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Circuscentrum hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder zijn controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Circuscentrum neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het bijzonder zijn alle personen die namens Circuscentrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn ze zich bewust van het vertrouwelijke karakter ervan. Circuscentrum hanteert een wachtwoordbeleid op zijn CRM- en databanksystemen en maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Circuscentrum toch gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Circuscentrum onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig zal Circuscentrum u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Indien u deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Circuscentrum, kunnen beelden genomen worden die in de communicatiekanalen van Circuscentrum kunnen verschijnen. Indien u vindt dat uw afbeelding zonder uw toestemming door Circuscentrum wordt gebruikt, kan u ons dat melden via een simpele mail naar info@circuscentrum.be. Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Cookie policy

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je naar een andere pagina doorklikt.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem, er worden dus geen persoonlijke gegevens bijgehouden of doorgestuurd naar derde partijen.

1. Noodzakelijke cookies

cookie-agreed-categories, cookie-agreed-version en cookie-agreed

 • First party cookie 
 • Aanbieder: cirque-en-flandre.be 
 • Functionele cookie voor het bijhouden of een bezoeker de cookie boodschap die verschijnt bij een eerste bezoek heeft geaccepteerd of niet, en of de boodschap bij een volgend bezoek al dan niet opnieuw getoond moet worden. 
 • Bewaarperiode: 3 maanden 
 • Type: HostOnly 

2. Analyse cookies (anoniem)

Deze cookies registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren.

3. Marketing cookies

We gebruiken momenteel geen marketing cookies.

Hoe kun je cookies wissen?

Je kunt alle cookies op je computer wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.

Controleer hiervoor de instellingen van je browser.

Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be.


Deze privacyverklaring werd gepubliceerd op 24 mei 2018.
Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.